Zakład Stosunków Politycznych

Instytutu Historii Uniwersytetu w Białymstoku

__________________________________________________________________________________________

 

Białystok, 25 stycznia 2009 r.

 

Szanowni Państwo

 

Mamy przyjemność zaprosić Państwa w dniach 23-24 września 2010 r. do Augustowa na pierwszą międzynarodową konferencję z nowego cyklu Między Wschodem a Zachodem – pogranicza Europy Wschodniej wobec wyzwań XX i XXI wieku. Temat tegorocznej konferencji brzmi:

Wspólne czy osobne?

Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej

 

Przedmiotem spotkania jest propozycja podjęcia wspólnej dyskusji nad miejscami pamięci na pograniczach krajów Europy Wschodniej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy). Pod pojęciem miejsca pamięci rozumiemy wydarzenia, procesy, zjawiska polityczne, osoby, które zapisały się w pamięci zbiorowej. Konferencja jest próbą odpowiedzenia na pytanie, dlaczego i jak właśnie te a nie inne wydarzenia zapamiętujemy i ewentualnie jakim bieżącym celom politycznym mogą one służyć. Liczymy, iż będzie to nowe spojrzenie zarówno na historię jak i dzień współczesny narodów polskiego, litewskiego, białoruskiego i ukraińskiego.

 

W proponowanym dyskursie naukowym sugerujemy używanie pojęcia miejsca pamięci, zdając sobie jednak sprawę, iż jego aktualne postrzeganie w dużej mierze może zależeć od prowadzonej w poszczególnych krajach „polityki historycznej”. Pragniemy również obok pojęcia miejsca pamięci, zwrócić uwagę na takie kwestie jak konflikt pamięci, geografia pamięci, kradzież pamięci, polityka mentalności czy mit historyczny. Pamięć zbiorowa w długim okresie trwania może stać się podstawą do zrozumienia współczesnych różnic dzielących narody zamieszkujące Europę Wschodnią.

 

Prezentacja najnowszych osiągnięć badawczych winna być podstawą do wymiany poglądów nad kształtowaniem się pamięci zbiorowej społeczeństw w Europie Wschodniej w XX i XXI w. Planowane spotkanie może też być dogodną okazją do zastanowienia się, czy możliwie jest wypracowanie wspólnego modelu badań naukowych, który przyczyni się do budowania transgranicznego i interdyscyplinarnego dialogu naukowego. Dlatego też organizatorzy liczą, iż obok międzynarodowego charakteru, w konferencji udział wezmą także przedstawiciele różnych nauk społecznych i humanistycznych.

 

Organizatorzy konferencji nie mają złudzeń, iż międzykulturowy dialog może przynieść oczekiwane efekty tylko wtedy, gdy opierać się będzie na wzajemnym zrozumieniu i tolerancji. Wzorem poprzednich konferencji (cykl — Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej), nie pragniemy unikać drażliwych pytań i trudnych tematów, których w historii oraz we współczesnych stosunkach międzynarodowych w regionie Europy Wschodniej jest wiele, planujemy jednak zainicjować jakościowo nowy sposób podchodzenia do wspólnych dziejów. Winno się zerwać ze stereotypowym podchodzeniem do dziejów, dającym każdej nacji monopol (pierwszeństwo) w badaniu swojej narodowości, nierzadko zupełnie karkołomnie rozdzielając jednolite historycznie regiony na polskie, litewskie, białoruskie czy ukraińskie. Oparta na pluralizmie kultura prowadzenia sporów naukowych, winna oddziaływać również na współczesną kulturę polityczną.

 

Uprzejmie prosimy o anonsowanie zgłoszeń poprzez uzupełnienie załączonego formularza i przesłanie go nie później niż do końca maja 2010 r. na adres sekretarzy konferencji:

 

dr Anna Grabska, mgr Anna Jodzio


Instytut Historii Uniwersytet w Białymstoku, Plac Uniwersytecki 1, 15-420 Białystok


tel. 692 168 876


 email: [email protected]


Wpisowe w wysokości 350 prosimy wpłacić do 15 maja 2010 r. na konto Citibank handlowy SA 88 1030 1074 0000 0000 8526 8023 z dopiskiem: konferencja – wspólne czy osobne miejsca pamięci. W cenę wpisowego wliczony jest nocleg (23/24 IX 2010 r.) w Hotelu SPA Wojciech w Augustowie (www.augustow-wojciech.pl), pełne wyżywienie oraz koszty publikacji materiałów konferencyjnych.

 

Szczegółowy program konferencji prześlemy do końca czerwca 2010 r.

 

 W imieniu organizatorów z wyrazami szacunku

 

Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński


Dyrektor Instytutu Historii


Uniwersytetu w Białymstoku

 

KARTA ZGŁOSZENIA NA KONFERENCJĘ

 

 

Wspólne czy osobne?


Miejsca pamięci narodów Europy Wschodniej

 

Augustów, 23-24 września 2010 r.

  

 

Imię i nazwisko oraz tytuł lub stopień naukowy:……………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Reprezentowana uczelnia (instytucja):………………………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Proponowany temat referatu (komunikatu):…………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

Adres do korespondencji, telefon, fax., email:………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

Dnia ………………………….. 2010 r.                        Podpis

 

 

***

Organizatorzy pragną jednocześnie poinformować, iż w związku z planowanym wydaniem materiałów drukiem, uczestnicy proszeni są o przywiezienie ze sobą 1 egzemplarza artykułu o całkowitej objętości do 15 ss. (czcionka Times New Roman, 12, interlinia 1,5) oraz pół stronicowego skrótu, napisanego zgodnie z ogólnymi regułami edytorskimi (w programie Word dla Windows).